Αρχική Αυτοδιοίκηση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ NO19 (TΑΚΤΙΚΗ) ΣΤΙΣ 13.12.2021 ΚΑΙ ΏΡΑ 18:00 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ NO19 (TΑΚΤΙΚΗ) ΣΤΙΣ 13.12.2021 ΚΑΙ ΏΡΑ 18:00 (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

109
0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19η / 2021)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

[μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr]

ΣΧΕΤ.:1.Το άρθρο 10 της, από 11.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοΐου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020)
 2.Η υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
 3.Η παρ. 1 του άρθρου 43 της, από 30.03.2020, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ τεύχος A’/30.03.2020): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
 4.Η υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»
 5.Η υπ’ αριθμ.163 εγκύκλιος με Α.Π.: 33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών
 6.Το υπ’ αριθμ. 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του κορωνοϊού»
 7.Η υπ’ αριθμ. 426 εγκύκλιος με Α.Π.: 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών
 8.Η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ.75414/03.12.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»
 Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06.12.2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 9.Η υπ’ αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169)
 10.Το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην τακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ [μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr], που θα πραγματοποιηθεί, στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1οΑναμόρφωση [12η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2021 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 2οΈγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην πλατεία Ζωαγοράς στην πόλη του Κιλκίς ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3οΑντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ” ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 4οΟρισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων – εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981] ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 5οΟρισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95] ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 6οΟρισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981] ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 7οΈγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών (αιτ: Κυριμλίδης Ιωάννης του Νικολάου) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 8οΑίτημα παραχώρησης τριών (3) δεξαμενών και μίας (1) γεώτρησης ύδρευσης, εμβαδού 50τ.μ. έκαστη, από το με αριθμ. 1070α αγροτεμάχιο (κοινόχρηστο)  του αγροκτήματος Μανδρών ιδιοκτησίας ΥΠΑΑΤ προς τον  Δήμο Κιλκίς ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία
Θέμα 9οΕπικύρωση της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως των Φορολογικών Διαφορών [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95] ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία
Θέμα 10οΈγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, μίας αίθουσας και ενός WC από το Δημοτικό Σχολείο Πεδινού του Δήμου Κιλκίς προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία
Θέμα 11οΓνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 460,239 MW, και συνοδά έργα (Υποσταθμός ΚΥΤ 33/400 kV και Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας 400kV, της εταιρείας ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2109623823, και προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Νέο Σιράκιο, των ΔΕ Πολυκάστρου, Δ. Παιονίας, και ΔΕ Κιλκίς, Δ. Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 12οΓνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW» της εταιρείας με την επωνυμία «A&F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Παλαιόν Τριεθνές, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2109618229).» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 01: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 13οΓνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πέντε (5) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 44,98MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Ηλιόφωτο, της ΔΕ Χέρσου του Δ. Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς και συνοδού έργου την ηλεκτρική διασύνδεση με τον αδειοδοτημένο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/400kV στη θέση Ποντοηράκλεια της ΔΕ Πολυκάστρου του Δ. Παιονίας ΠΕ Κιλκίς, της εταιρείας SURVEY ΚΙΛΚΙΣ SOLAR ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2108597523.» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 14οΓνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, τμήμα Μουριές Στρυμόνας – Προμαχώνας Νομών Κιλκίς και Σερρών».» (υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η: «Έργα Χερσαίων και Εναέριων Μεταφορών» και Υποομάδα «Έργα σταθερής τροχιάς» με Α/Α 20, «Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα») ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 15οΠαροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2022 – 2023 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Θέμα 16οΠαροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2022 – 2023 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Θέμα 17οΟρισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στα Σχολικά Συμβούλια, στο Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θέμα 18οΟρισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στα Σχολικά Συμβούλια, στο Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Προηγούμενο άρθρο(ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ) ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ – ΒΑΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ
Επόμενο άρθροΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ